Danh sách các trường đào tạo ngành Kiến trúc, Mỹ thuật, Đồ họa tại Pháp

Học ngành kiến trúc ở đâu tốt nhất? Du học Pháp với ngành kiến trúc, mỹ thuật, thiết kế đồ hoạ, thiết kế thời trang... có yêu cầu gì? Thông tin chi tiết có trong bảng sau:

Préparatoire (Trường dự bị): Trước khi học 1 khoá nghệ thuật, thông thường học sinh phải theo 1 khoá học dự bị (không bắt buộc) nhưng tuỳ từng trường yêu cầu. Nếu học ở trường dự bị thì khả năng được nhận vào Đại học cao hơn. Yêu cầu về tiếng của các trường mỹ thuật là rất cao.

 

I. TRƯỜNG DỰ BỊ

Préparatoire (Rất nhiều trường tư không được liệt kê ở đây vì học phí rất cao với mức trên 4000E/ năm)

Nom de l’Ecole

TÊN TRƯỜNG

Ville

ĐỊA ĐIỂM

Durée

Prix (E)

HỌC PHÍ

Statut

Nombre d’heure/semaine

Số giờ học/1tuần

Date et condition d’Inscription

ĐIỀU KIỆN, HẠN ĐĂNG KÍ

Ecole Municipale d’Art Plastiques

1. Trường Nghệ thuật Hội hoạ, Điêu khắc, Tạo hình

Nice 1an 114,34

Public

Công

35

Inscription sur dossier 6Septembre, Concours 9 et 10 Septembre (éprevre culture général, plastique), entretien 11 et 12 septembre

Đăng ký 06/09; thi viết(Văn hoá, Nghệ thuật); phỏng vấn 11-12/09

 Ecole Supérieur d’Art Appliqué

2. Trường Nghệ thuật Ứng dụng

Troyes 1 an

gratuite

Miễn học phí

Privé

-

Inscription: Janvier-15 Juillet pour session Mai, avant 15-8 pour session Septembre.Epreuves plastiques (dessin..)

Đăng ký trước 15/04 cho kỳ học T5; trước 15/08 cho kỳ học T9Thi các môn nghệ thuật(vẽ,..)

3.Supdéco Marseilles 1an 4802,14

Privé

31  
4. Axe Sud Marseilles 1an 2700 +450 frais d’inscription

Privé

18

Inscription sur dossier et entretiens à partir d’Avril jusqu’au 31 Juillet

Nộp HS đăng ký và Phỏng vấn  từ T4 đến 31 T7.

5. Ecole d’Art de Beaune Beaune 1an

366 +100 Frais d’inscription

2700+100 tiền phí ghi danh

Public

Công

35

Entretien avec presentation de travaux  personels les 6-7Juillet et 6 Septembre, Place limité à 30

Phỏng vấn về kinh nghiệp làm việc 06-07/07/2003 và 06/09/03 số lượng tối đa 30người.

6. Ecole Municipal de Beaux-Arts Saint-Brieuc 1an 823,23

Public

Công

34

Dossiers et lettre de motivation, 2 session : Fin juin et début septembre

Hồ sơ và Đơn xin nhập học: 2kỳ: cuối T5 và đầu T9

7. Ecole Municipal de Beaux-Arts Chateauroux 1 an 143,76

Public

Công

29h30

Dossier, entretien, présentetion des travaux, connaissances artistiques et culturelles. Session Juin, Juillet, Septembre

Hồ sơ, Phỏng vấn, Kiểm tra kinh nghiệm làm việc, kiến thức về nghệ thuật,Văn hoá. 3kỳ: T6; T7; T9

8. Atelier Guist’hau-Rollin Nantes 1an 2500 Privé 23-32

Inscription de Février au Septembre avec entretien de présentation de travaux personnels

Hồ sơ đăng ký từ T1 đến T9, Phỏng vấn, kiểm tra kinh nghiệm làm việc.

Ecole Beaux-Art de Beauveais

9. Trường Nghệ thuật Beauveais

Beauveais 1an 251,5-487 ,7 Public 35

1er session : jusqu’à 15 Juin2eme session : 31Aout.Dossier et présentation de travaux personnels

Kỳ I: hạn đến 15/06; Kỳ II: 31/08. Hồ sơ, Kinh nghiệm

Ecole Préparatoire d’Art du Petit Collègue

10.Trường Dự bị Nghệ thuật

Lyon 1an 693,6 Public 36

Inscription1mars au 18 mai. Concours de dessin (10 dessin au choix), entretien et test sur place, lettre de motivation+ compte rendu de l’exposition

Đăng ký từ 01/04- 18/05.Thi vẽ (10chủ đề tự chọn), phỏng vấn, Test xếp lớp, Đơn xin học, Các bài tham dự triển lãm.

11. Ecole Duperré Paris 1an 19 Public 35

Test national

Làm bài thi đầu vào

LISAA L’Institut Supérieur des Art Appliqué

12.Viện Nghệ thuật Ứng dụng

Paris 1an

4512+381 frais d’inscripion

4512+381 tiền phí ghi danh

Privé 28

Test de dessin, question culture général, dossiers de réalisation personnel.

Thi vẽ, phỏng vấn kiến thức văn hoá, Hồ sơ…………

13. Atelier J.Y Guionet/ ATEXFO Paris 9mois 1524,5 ou 1829,4 ou 2286,7 Privé 12-21

Inscription sur toute l’année avec entretien et presentation de traveaux personnels.

Đăng ký  vào bất kỳ thời điểm nào trong năm, Phỏng vấn, Kinh nghiệm trong nghề.

14. Ecole Boulle Paris 1an gratuite Public -

concours

Thi

15.Ecole de Beaux-Arts de Versailles Versailles 1an - public 25  
16. Ecole Municipal de Beaux-Arts Castres 1an 152,45 Public 35

Concours fin juin (preuve dessin àvue, écrite, présentation d’un dossier de réalisation personnelles), entretiens à partir d’avril, inscription fin Septembre

Thi vào cuối T6(Thi vẽ, Viết, Đơn xin học), phỏng vấn từ T4, Đăng ký vào cuối T9

17.Arc en Ciel/ Ecole Jean Trubert Antony 2 cycle 2000+250frais d’inscription Privé 10

Inscription tout l’année sur entretien et dossier (travaux d’école et personnels

Đăng ký vào mọi thời điểm trong năm, Phỏng vấn và xét trên HS(kinh nghiệm cá nhân…)

18. EPSAA Manufacture des oeillets Ivry-sur-Seine 1an 435 Public 30-32

Concours

Thi đầu vào

19. CERULEUM- Ecole d’Art Visuels Laussan-Suisse 1an se renseigner Privé 33

Dossier et entretien

Xét trên HS và Phỏng vấn

20. CERULEUM- Ecole d’Art Visuels Genève-Suisse 1an se renseigner Privé 40

Dossier et entretien

Xét trên HS va Phỏng vấn

 

II. Ecole Architecture: TRƯỜNG KIẾN TRÚC

om de l’Ecole

TÊN TRƯỜNG

Ville

T.PHỐ

Prix

HỌC PHÍ

Statut

Condition d’accès

Điều kiện đầu vào

Date d’inscription

Hạn đăng ký

Ecole Architechture de Toulouse

1.Trường Kiến trúc Toulouse

Toulouse 11+ 133+150 pour 1er cycle11+253+150 pour 2eme cycle Public

Sur dossiers

Xét trên Hồ  sơ

15 -1 au 25-3

15/01 đến 25/03

Ecole Architechture de Bretagne

2.Trường Kiến trúc Bretagne

Bretagne 129 pour 1er cycle240,7 pour 2eme cycle Public

Sur dossier

Xét trên Hồ sơ

A partir Février

Bắt đầu từ T1

Ecole Architechturede Saint-Etienne

3.Trường KT Sait-Etienne

Saint Etienne < 500 Public

Sur dossier

Xét trên Hồ sơ

Mars- Avril

Từ T3 - T4

Ecole Architechture de Nantes (1er cycle, 2eme Cycle, DEA, DESS)

4. Trường KT Nantes

Nantes 366+150 Public

Sur Dossier

Xét trên Hồ sơ

 

Ecole Architechture de Nancy

5. Trường KT Nancy

Nancy

137,2 pour 1er cycle(Giai đoạn I)

259 pour 2eme cycle(Giai đoạn II)

Public

Dossier+Entretient

Xét trên HS và Phỏng vấn

16-3 au 17-5

16/03 đến 17/05

Ecole Architechture de Lyon

6. Trường KT Lyon

Lyon 1000 Public

Dossier+Lettre de motivation

Xét trên HS và Đơn xin nhập học

Mars-Fin Mai

Từ T3 - cuốI T5

Ecole Architechture Paris la Seine(Bon mais difficile)

7. Trường KT Paris la Seine

Paris 1000 Public

Dossier+lettre de motivation

Xét trên HS và Đơn xin học

15-2 au Mars

15/02 - T3

Ecole Architechture Paris Belle Ville (DEA,DESS)

8. Trường KT Paris Belle Ville

Paris

133,24 pour 1er cycle

133,24 cho giai đoạn I

252,76 pour 2eme cycle

(cho giai đoạn II)

Public

Dossiers

Xét trên Hồ sơ

1-1 au 10-4

Từ 01/01 đến 10/04

Ecole Architechture Paris-Villette

9. Trường KT Paris-Villette

Paris 133,24 pour 1er cycle252,76 pour 2eme cycle Public

Dossiers

Xét trên Hồ sơ

1-2 au Avril

01/02 đến T4

Ecole Architechture de Versailles (DEA,DESS)

10. Trường KT Verailles

Versailles   Public

Dossiers

Xét trên Hồ sơ

Mars-Avril

T3 - T4

 

III. Art Graphique (THIẾT KẾ ĐỒ HOẠ)  

Nom de l’Ecole

Tên trường

Ville

Tên TPhố

Prix

Học phí

Statut

Condition d’accès

Điều kiện đầu vào

Date d’inscription

Hạn nộp HS

1. Ecole Supérieur d’Art Appliqué (BTS, 1,2,3 cycle) Troyes 1000 Privé

Dossier

Xét trên Hồ sơ

Janvier-15 Aout

Từ T1-15 T8

2. Ecole Supérieur de Beaux-Arts de Marseilles Marseilles 200 Public

Concours en Mai ( épreuve théorique, plastique, entretient avec présentationdes travaux personnels

Thi tuyển chọn vào T5( Thi viết, Thi các môn nghệ thuật, phỏng vấn và kiểm tra kinh nghiệm)

Fin Avril

Cuối T4

3. Ecole Régional des Beaux-Art de Caen Caen 156 Public

Concours Mai

Thi tuyển chọn vào T5

Avril

Tháng 4

4. Ecole Supérieur de Beaux-Art de Toulouse Toulouse 157,02 Public

Concours : dessin, écrite, entretien

Thi: vẽ, viết, phỏng vấn

Fin15-4

Hạn cuối 15 tháng 4

5. Ecole de Beaux-Art de Bordeaux Bordeaux 400 Public

Concours en Mai pour 1er cycle :ecrite, Pratique, oral

Thi tuyển chọn vào T5 cho SV giai đoạnI: viết, thực hành, Nói

30  Mars

30/03

6. Université Michel de Montaigne Bordeaux 3 Bordeaux 400 PublicCông

Concours en Septembre pour 1er cycle : ecrite, Pratique, oral

Thi vào T9: Thi viet, Thực hành và Nói.

 

 

IV. Création Industriel (MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP)

Nom de l’Ecole

Tên trường

Ville

Thành phố

Prix

Học Phí

Statut

Condition d’accès

ĐKiện đầu vào

Date d’inscription

Hạn đăng ký

1. Ecole Supérieur d’Art Appliqué (BTS, 1,2,3 cycle) Troyes 1000 Privé

Dossier

Xét trên Hồ sơ

Janvier-15 Aout

T1 - 15 T8

2. Ecole Normal Supérieure de Cachan Cachan gratuite public

Concours : dissertation (Bình luận),

langage graphique(Đồ hoạ)

histoire d’art (Lịch sử Nghệ thuật),

création industriel(produit et environnement: Sáng tạo)

Décembre

T12

3. Ecole de design Nantes Alantique Nantes 5000 Privé

Test+Entretient a Avril

Thi chứng chỉ, Phỏng vấn vào T4

Fin frévier

Cuối T2

4. Ecole Supérieur Art Appliqué Boulle Paris gratuite Public

concours

Thi đầu vào

 

 

V. (Art Textille) : THIẾT KẾ THỜI TRANG  

Nom de l’Ecole

Tên trường

Ville

Thành phố

Prix

Học phí

Statut

Condition d’accès

Điều kiện nhập học

Date d’inscription
1. IICC Mode- Institut international de Création et de Couture (3ans) Marseille 5000 Privé

Entretien+dossier

Phỏng vấn và xét tuyển trên HS

Jusqu'à 30-9

Đến 30/09

2. Ecole Supérieur des Industriel de la Mode (BTS,  Certifacat de céateur de la mode de 3ans) Balma 5000 Privé

Entretien+dossier

Phỏng vấn và xét trên HS

1-2 au 15-7

Từ 01/02 đến 15/07

3. Centre Art et Industrie (9mois) Tourcoing 3353 Privé

Concours( dessin textile, présentation undossier de réalisation personnels) +entretien

Thi (vẽ công nghiệp, trình đồ án)+ Phỏng vấn.

Jusqu’au 31-8

31/08

4. Ecole technique Coupe et couture (2ans) Lille 3505 Privé

Entretien

Phỏng vấn

Fin Mars

Cuối T4

5. Ecole d’Art Appliqué de la ville de Lyon Lyon 1800 Public

Test dessin+couleur, entretien en Mai

Thi vẽ, phối màu, Phỏng vấn vào T5

Fin Avril

Cuối T4

6. Ecole national Supérieur des Art décoratif Paris 253 Public

Concours en 2-Mai (Réalisation plastique,présentation un dossier de réalisationpersonnels) + entretien

Kì thi vào 02/05, Thi các môn Nghệ Thuật, giới thiệu tác phẩm Tham dự, Xét HS, Phỏng vấn.

Semaine 11-3

11/03

7. Ecole Supérieur d’Art Appliqué Duperré (BTS, 1,2 cycle) Paris 1300 Public

présentation un dossier de réalisationpersonnels + dossier

Giới thiệu T/Phẩm tham dự, Xét HS

Fin Mars

Cuối T3

 

VI. Dcoration Intérieure (TRANG TRÍ NỘI THẤT)  

Nom de l’Ecole

TÊN TRƯỜNG

Ville

THÀNH PHỐ

Prix

HỌC PHÍ

Statut

Condition d’accès

ĐIỀU KIỆN ĐẦU VÀO

Date d’inscription

THỜI HẠN ĐĂNG KÝ

1. Ecole Supérieur de Beaux-Art de Toulouse Toulouse 157,02 Public

Concours : dessin, écrite,entretien

Thi vẽ, Viết, P.Vấn

Fin15-4

Cuối 15/04

2. Ecole Supérieur Art Appliqué Boulle Paris gratuite Public

concours

Thi

 
3. Ecole Nationale Supérieure des Arts décoratifs Bon mais difficle) Paris 252,74 Public

Concours 2-5 : réalisation plastique,entretient, réalisation travauxpersonnels

Thi 2-5: Môn Nghệ thuật, Phỏng vấn, tác phẩm cá nhân.  

Semaine 11-3

11/03

4. Institut Supérieur des Arts Appliqués (Très connu) Rennes 5000 Privé

Dossier, concours, entretien duJanvier au Septembre

Xét HS, Thi, Phỏng vấn từ T1 - T9

 

Ngoài ra còn rất nhiều trường học về các nghành trên những phần lớn là học BTS (trung cấp) học trong vòng 2 năm và chủ yếu là trường tư. Sinh viên có thể vào trang www.archi.fr để tìm thêm thông tin về các trường khác.

Hãy gọi tới hotline 0944.788.798 hoặc điền thông tin vào form “ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NHANH” bên dưới, duhoctoancau.com sẽ liên hệ lại bạn trong thời gian sớm nhất.

duhoctoancau.com - Chuyên gia tư vấn du học, 100% tư vấn viên đạt chứng chỉ quốc tế CCEA

Đặt lịch tư vấn

duhoctoancau.com - Đơn vị tư vấn du học chuyên sâu về định hướng nghề nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm trong hoàn thiện hồ sơ thủ tục giúp các cá nhân du học thành công. 
Hãy nhanh chóng liên hệ với duhoctoancau.com theo Hotline 0944.788.798 hoặc nhấn nút đăng ký tư vấn để nhận tư vấn lộ trình du học tiết kiệm - hiệu quả ngay hôm nay.
Địa chỉ liên hệ:
  71 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
  77 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, quận 1, HCM

Điểm đến du học phù hợp với bạn?

Những điều cần biết

Bạn có nhận thấy con mình nằm trong số các trường hợp dưới đây:

 • Lựa chọn nghề theo sở thích và nhu cầu thị trường
 • Định hướng nghề theo ý muốn và truyền thống gia đình
 • Lựa chọn ngành học theo tiêu chuẩn “đủ điều kiện đầu vào”

Và kết quả là:

 • Thất nghiệp, loay hoay tìm việc khi nhu cầu thị trường thay đổi
 • Dễ chán nản vì nhận ra công việc không như tưởng tượng
 • Không đủ đam mê,nhiệt huyết để theo nghề và vươn tới thành công.

Hơn 15 năm trăn trở với hướng nghiệp, đặc biệt là khi tiếp cận với nhiều chương trình hướng nghiệp tại các nước phát triển như Mỹ, Nhật Bản, Canada, Pháp… nơi mà công tác hướng nghiệp được thực hiện rất sớm từ khi các em học sinh còn học mầm non và tiểu học, duhoctoancau.com đã quyết định theo đuổi đến tận cùng giá trị cốt lõi về giáo dục. Đó là việc hướng nghiệp quốc tế và tư vấn lựa chọn nghề nghiệp trước khi hỗ trợ tư vấn du học các nước.

 • Hiểu rõ năng lực, điểm mạnh, điểm yếu để từ đó phát huy thế mạnh, cải thiện điểm yếu nhằm hoàn thiện bản thân;
 • Lựa chọn được ngành học phù hợp tối ưu với bản thân;
 • Lựa chọn được đất nước, trường học, chương trình học phù hợp và tiết kiệm nhất;
 • Trang bị các bằng cấp/chứng chỉ chuyên môn cần thiết cho nghề nghiệp;
 • Trang bị đầy đủ kỹ năng trong quá trình học tập bắt đầu bằng việc lập kế hoạch phát triển kiến thức và kỹ năng cần thiết cho tương lai;
 • Xây dựng được sự nghiệp thành công.

duhoctoancau.com cung cấp dịch vụ tư vấn du học Hoa Kỳ, Canada, Pháp, Úc và các nước khác cho sinh viên và phụ huynh có nhu cầu.
- Tư vấn - xác định mục tiêu du học.
- Tư vấn chọn trường, chọn ngành học phù hợp với điều kiện và nguyện vọng của học sinh
- Tư vấn các chương trình: trung học công lập, trung học nội trú, cao đẳng, cao đẳng cộng đồng, đại học, thạc sỹ (bao gồm MBA), tiến sỹ với hệ thống hơn 1200 đối tác giáo dục ---- Tư vấn các thông tin về học bổng/hỗ trợ tài chính phù hợp (các suất học bổng thông thường, hoặc theo chương trình đặc biệt dành cho học sinh giỏi - khá - trung bình)
- Hướng dẫn trình bày Study Plan đầy đủ và ấn tượng.
Chúng tôi sở hữu nhân sự lâu năm trong ngành giáo dục với đầy đủ chứng chỉ ICC về tư vấn và hàng nghìn ca hồ sơ khó. Điều chúng tôi có thể làm là vận dụng kinh nghiệm và sự thấu hiểu của mình vào công việc.

Với 17 năm kinh nghiệm và giúp hàng nghìn học sinh, sinh viên du học thành công trên khắp thế giới, duhoctoancau.com biết cần phải làm gì để bạn có 1 bộ hồ sơ học tập và hoạt động ngoại khóa ấn tượng và truyền đạt một cách đầy đủ nhất đến với nhà trường
- Kiểm tra trình độ ngoại ngữ miễn phí, tư vấn lộ trình luyện thi các chứng chỉ ngoại ngữ và kĩ năng cần thiết
- Dịch thuật đa ngôn ngữ.
- Tư vấn, cung cấp tài liệu, chọn trường, thi học bổng phù hợp với năng lực.
- Tư vấn lộ trình du học và định cư phù hợp.
- Xin thư mời nhập học các trường, hướng dẫn thủ tục tài chính, xin Visa du học, thăm thân, công tác.
- Luyện phỏng vấn visa
- Hướng dẫn xây dựng bài luận cá nhân xin học bổng xuất sắc.
- Hướng dẫn đóng học phí và sinh hoạt phí cho du học sinh.
- Hỗ trợ nhà ở, đặt vé máy bay, đưa đón sân bay.
- Mua bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn cho du học sinh.

Dù học ở Việt Nam hay nước ngoài, bạn đều cần thành thạo rất nhiều kỹ năng để ứng dụng trong học tập và sinh hoạt. Tuy nhiên một khi đã chọn du học thì việc sở hữu những kỹ năng mềm càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Chúng tôi cung cấp các kỹ năng để du học sinh vượt qua được giai đoạn sống và học tập ở môi trường mới:
- Kỹ năng sinh tồn - first aid skills
- Giao tiếp để thành công - Communication skills
- Văn hoá giao tiếp trên bàn tiệc - Table dining skills
- Hướng dẫn trước khi bay - Pre-depature

Bắt đầu hành trình du học, là một sinh viên quốc tế, bạn sẽ phải học tập và sinh sống ở một nơi rất xa xôi. Không ít du học sinh có những bỡ ngỡ khi đặt chân đến vùng đất mới. duhoctoancau.com sẽ luôn đồng hành cùng du học sinh trên hành trình học tập và tìm kiếm những cơ hội mới tại nước ngoài:
- Sắp xếp đón tiễn tại sân bay
- Cập nhật thông tin liên tục từ trường tới phụ huynh và học sinh
- Hỗ trợ hồ sơ thăm thân cho phụ huynh
- Hỗ trợ gia đình và học sinh trong quá trình học tập tại nước ngoài về thủ tục học tập tại trường, chuyển trường.
- Hướng dẫn hồ sơ pháp lý, xin gia hạn Visa qua Email/Facebook/Viber/Zalo 24/7.

Liên hệ chuyên gia tư vấn du học

Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào: